loading
 • #
 • #
C-POST CO., LTD.
 • Post-Tensioned Slab

  บริการออกแบบ ผลิต และติดตั้ง

  VIEW
 • Precast Wall Panal

  บริการออกแบบ ผลิต และติดตั้ง

  VIEW

About Us

บริษัท ซี-โพส จำกัด  เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เป็นบริษัทชั้นนำในการออกแบบ ผลิตและบริการติดตั้ง งานพื้น (Post-tension) และ ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปภายนอกอาคาร (Precast Concrete Wall Panel) โดยทีม งานวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีความรู้ และประสบการณ์ บริษัทฯ ได้ทุ่มเทการทำงาน การค้นคว้าและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่องจนมั่นใจได้ว่าผลิภัณฑ์และการบริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านคุณภาพและความประหยัดในการใช้งาน

บริษัท ซี-โพส จำกัด มีโรงงานผลิตสินค้าในเนื้อที่ของตัวเอง กว่า 10 ไร่ ตั้งอยู่ที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุทธานี ความสะดวกในการผลิตสินค้าจะรวมไปถึงพื้นที่เตรียมงานผลิต พื้นที่ผลิต พื้นที่กองเก็บสินค้า ห้องประชุมเตรียมงาน ในส่วนนี้ยังไม่รวมไปถึงในส่วนของสำนักงานใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 

 • ด้วยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ยาวนาน
 • ด้วยผลงานการออกแบบที่ได้มาตรฐาน
 • ด้วยทีมงานติดตั้งที่ชำนาญการติดตั้ง
 • ด้วยทีมงานบริการทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ
 • Our Services

  POST-TENSION SLAB

  - ศึกษาความเหมาะสมของแบบ และประมาณราคาก่อสร้าง
  - ให้คำแนะนำด้านวิชาการ และวิธีการก่อสร้าง
  - รับออกแบบโครงสร้างพื้น Post - Tension ตามมาตรฐาน ACI หรือ วสท.
  - จำหน่ายและบริการติดตั้ง
  - พื้น Post-Tension
  - ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปภายนอกอาคาร
  - ชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปอื่นๆ
  - ตัดชิ้นส่วนพื้น Post-Tension ในอาคารเดิม

  GET A QUOTE
 • Our Services

  PRECAST CONCRETE WALL PANEL

  - ศึกษาความเหมาะสมของแบบ และประมาณราคาก่อสร้าง 
  - ให้คำแนะนำด้านวิชาการ และวิธีการก่อสร้าง 
  - จำหน่ายและบริการติดตั้ง ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปภายนอกอาคาร 
  - ชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปอื่นๆ 

  GET A QUOTE

OurSERVICES